Definities
1. Onder MAUQ wordt in deze voorwaarden verstaan: MAUQ, kantoorhoudende te Eijsden Limburg.
2. Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan:
de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door MAUQ dan wel het verrichten van enige andere prestatie met MAUQ een overeenkomst is aangegaan.
3. Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: MAUQ en Afnemer.
4. Onder "overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen MAUQ en Afnemer tot het leveren van diensten en/of zaken door MAUQ ten behoeve van Afnemer.
5. Onder "Website" wordt in deze voorwaarden verstaan: www.mauq.nl

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met MAUQ die betrekking hebben op bestellingen die worden gedaan via de Website.
2. Door het plaatsen van een bestelling via de Website accepteert Afnemer deze algemene voorwaarden.
3. Bekendmaking van deze algemene voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, op bijlage op verpakking, opdrachtbevestiging, e-mail, factuur en op de Website.
4. Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
5. De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Ten aanzien van zaken die MAUQ van derden heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen MAUQ en Afnemer, indien en voor zover MAUQ zich daarop beroept.
7. In geval deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.
8. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
9. Indien MAUQ in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat MAUQ het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen & Overeenkomsten
1. Elk aanbod van MAUQ al dan niet gedaan via de Website, is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van MAUQ mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door MAUQ worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard.
3. Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor MAUQ slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.
4. Indien een offerte e.d. van MAUQ niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij automatisch vervallen.
5. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door MAUQ.
6. MAUQ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MAUQ dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Levering & levertijd
1. We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling via TNT-post naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt je hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4. Levering in gedeelten is toegestaan.
5. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Prijzen
1. De overeengekomen prijzen zijn incl. BTW tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. MAUQ behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop MAUQ in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.
3. De kosten op de website worden vermeld zonder verzendkosten. Deze worden vermeld bij het overgaan van een bestelling.
4. Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestiging door MAUQ uitdrukkelijk vermeld worden.

Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders door MAUQ is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.
2. Betaling dient te geschieden:
- middels overmaking op de door MAUQ aangegeven bank- of girorekening; of
- via `iDeal`; of
- via `Paypal`.
3. Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is vermeld.
4. MAUQ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden zullen via Website worden medegedeeld.
5. Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.
6. Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien MAUQ in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de vorderingen van MAUQ direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.
7. Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
8. Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door MAUQ gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.
9. Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan MAUQ haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden.

Links
MAUQ kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. We kunnen geen verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy of inhoud op die websites, maar bieden de links aan om het voor onze bezoekers makkelijker te maken meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden.

Kleuren
We kunnen niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.

Algemeen
MAUQ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig verband houdt met de Website.

Media
De grafische voorstellingen ( waaronder foto’s) op deze Website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van MAUQ worden verveelvoudigd of voor doeleinden anders dan de promotie van MAUQ worden gebruikt. Desgewenst kunt u toestemming of meer informatie opvragen via info@mauq.nl

Algemene informatie
MAUQ
kvk: 73109177
BTW: NL158137498B01
IBAN: NL81RABO0334713587
BIC: RABONL2U(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2022 MAUQ Handmade leather jewelry | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel